Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále také jako „OP“)

společnosti My.Sale Group SE IČ: 051 50 612, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1739 (dále také jako „My.Sale“) upravující podmínky spolupráce s Poskytovatelem a navazující na uzavřenou Smlouvu s Poskytovatelem jako její nedílná součást..

Definice pojmů

Poskytovatel – osoba, která nabízí produkty a/nebo poskytuje služby a se společností My.Sale za účelem spolupráce uzavřela Smlouvu.

Smlouva – Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a společností My.Sale (dále také jako „Smluvní strany“), jejímž předmětem je propagace produktů a/nebo služeb a činnosti Poskytovatele prostřednictvím Aplikace My.Sale, kdy v rámci funkčnosti Aplikace My.Sale budou produkty a/nebo služby Poskytovatele Uživatelům za níže specifikovaných podmínek nabídnuty k využití.

Ceník – Ceník My.Sale v platném znění, který je nedílnou součástí Smlouvy, je vždy zveřejněn na internetových stránkách www.mysale-app.com/partner v platném a účinném znění a jsou v něm uvedeny konkrétní výše Odměny, kterou vyplácí Poskytovatel společnosti My.Sale. V případě rozporu Ceníku a Smlouvy má vždy přednost Ceník.

Aplikace My.Sale – aplikace pro mobilní telefony (či jakákoliv jiná zařízení umožňující instalaci a spuštění aplikace), na platformách Android a iOS určená k seznamování, navazování kontaktů a komunikaci mezi lidmi vytvořená a provozovaná společností My.Sale. Za Aplikaci My.Sale je považována i jakákoliv další aplikace, program, rozhraní vyvinuté společností My.Sale, které umožní společnosti My.Sale plnit předmět a účel této smlouvy.

Uživatel – zaregistrovaný uživatel Aplikace My.Sale, který splňuje podmínky užívání Aplikace My.Sale.

Zákazník – potencionální zájemce o produkty a/nebo služby Poskytovatele, který se o nich dozví prostřednictvím Aplikace My.Sale a jako Uživatel předloží Poskytovateli Slevový kupón.

Slevový kupón – vygenerovaný QR kód na mobilním telefonu či jakémkoliv jiném zařízení umožňujícím instalaci a spuštění aplikace Uživatele, který slouží pro účely vyžádání příslušné slevy na produkt a/nebo službu Poskytovatele a evidenci Zákazníků.

Sleva – peněžitá úspora poskytnutá Poskytovatelem ve prospěch Zákazníka na produkt a/nebo službu Poskytovatele na základě předložení Slevového kupónu (přesná výše Slevy je uvedena ve Smlouvě a je v souladu s čl. 3 těchto OP).

Odměna – peněžité plnění, které vyplácí Poskytovatel společnosti My.Sale ve výši uvedené v Ceníku. Odměna je sjednána jako provizní (dále jen „Provizní odměna“), přičemž na konkrétní výši Odměny se dohodnou smluvní strany v rámci Smlouvy.

Aplikace My.Sale Partner – aplikace pro mobilní telefony na platformách Android a iOS určená k načítání a evidenci Slevových kupónů prostřednictvím personálu Poskytovatele.

Administrační rozhraní služby – webové rozhraní, prostřednictvím kterého Poskytovatel:

Uskutečněná transakce – uskutečněnou transakcí se rozumí načtení a zaevidování Slevového kupónu Zákazníka prostřednictvím Aplikace My.Sale Partner Poskytovatelem.

Preambule

My.Sale je obchodní společností provozující mj. Aplikaci My.Sale pro mobilní telefony určenou k seznamování, navazování kontaktů a komunikaci mezi lidmi. Jednou z podstatných funkcí Aplikace My.Sale je využití polohových služeb, na jejichž bázi je určena přesná poloha Uživatele, dále jsou vyhledáváni lidé v blízkém okolí a případné další nadefinované objekty.

1. Základní ustanovení
2. Práva a povinnosti stran
3. Dohodnutá výše Slev a Odměny
4. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty
5. Doba trvání Smlouvy
6. Důvěrnost informací
7. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel svým podpisem stvrzuje, že si OP před uzavřením Smlouvy přečetl, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat.