Etický kodex

ETICKÝ KODEX MONJOUR GROUP, SE

1. Úvod

Plně si uvědomujeme, jak důležité je pracovat v rámci etických pravidel a dbát na dobré jméno naší společnosti i práva a prospěch našich zákazníků. Vytvořili jsme vlastní etický kodex, který platí pro všechny zástupce Monjour Group, SE (dále jen Monjour) bez výjimky. Etický kodex je základním dokumentem popisujícím zásady chování, jejichž respektování a dodržování je očekáváno od všech zaměstnanců a obchodních zástupců a dalších spolupracovníků. Jeho cílem je sjednotit vystupování celé společnosti a vtisknout tím jednotný charakter Monjour, jednak jako společnosti vystupující navenek, a současně i jako společnosti ve vztahu k zaměstnancům a obchodním zástupcům.

Za etické chování v duchu tohoto kodexu se považuje zejména:

Dobré jméno firmy, její životaschopnost a prosperita je i základem pro rozvoj celé společnosti.

2. Přístup zaměstnanců, obchodních zástupců a dalších spolupracovníků ke své práci

Zaměstnanci, obchodní zástupci a další spolupracovníci společnosti Monjour si musí být vědomi skutečnosti, že základním cílem jejich práce je prosperita společnosti Monjour a za tím účelem:

Předpokladem kvalitního plnění úkolů je zejména:

3. Vztah ke klientům, obchodním partnerům a veřejnosti

Předpokladem pro úspěšný rozvoj společnosti je rovněž vystupování navenek s cílem udržení stávajících a získání nových klientů a obchodních partnerů. Za tímto účelem je pro zaměstnance, obchodního zástupce i ostatní spolupracovníky společnosti nezbytné:

4. Střet zájmů

Zaměstnanci, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci jsou povinni předcházet situacím, ve kterých by se jejich soukromé či finanční zájmy mohly dostat do střetu se zájmy společnosti Monjour.

5. Obchodní tajemství a důvěrné informace

Předmětem obchodního tajemství se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické či jiné povahy související s podnikáním Monjour, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace o zaměstnancích, klientech a partnerech firmy, o finanční situaci, know-how, jakož i o uzavřených či uzavíraných smluvních vztazích.

Zaměstnanci, obchodní zástupci či ostatní spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o předmětu obchodního tajemství a o důvěrných informacích. Mají povinnost chránit je proti zneužití a nesdělovat je dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu k tomu oprávněného nadřízeného. Tato povinnost platí i po ukončení pracovního poměru či spolupráce s Monjour.

Informace o Monjour sdělované třetím stranám na základě právních předpisů mohou poskytovat pouze osoby k tomu v Monjour pověřeni přímo vedením společnosti.

Styk s médii a poskytování informací pro veřejnost řešit pouze prostřednictvím tiskového mluvčího společnosti.

V případě, že se kterýkoliv zaměstnanec, obchodní zástupce či jiný spolupracovník v souvislosti s danou činností seznámí se skutečností, která je ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění považována za utajovanou, má povinnost zachovávat o ni mlčenlivost.